Säännöt hyväksytty SFC Rutusakki ry:n vuosikokouksessa 18.8.2018

SF-Caravan Rutusakki ry
Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Rutusakki ry
Yhdistyksen kotipaikka on Hartola

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.
Jäsenyhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”.
Mikäli jäsenyhdistys eroaa tai se erotetaan liiton jäsenyydestä, sen oikeus yhdistelmän ”SF-Caravan” käyttämiseen nimessään päättyy. Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys ei saa myöskään käyttää nimessään tai toiminnassaan muutakaan ilmaisua, tunnusta tai merkkiä tms., joka viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.
Jäsenyhdistyksen on muutettava nimensä ja rekisteröitävä se yhdistysrekisteriin kolmen kuukauden kuluessa eron tai erottamisen tultua lainvoimaiseksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua.
Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin, oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.
Erityisesti yhdistys tukee ja avustaa jäsentensä matkailuajoneuvolla talvikautena tapahtuvaa pitkäaikaista ulkomaanmatkailua Etelä-Euroopassa ja Marokossa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen ja parantamiseen ja niiden edistämiseen tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle.
Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi erityisesti ansioituneen henkilön.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa voimassa olevan jäsenmaksun.
Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa päätetyn jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.
Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa sen toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsenmaksun.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.
Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla:
Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut sitä asetetussa määräajassa

6 § EROTTAMISMENETTELY
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.
Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä.
Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä.
Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.
Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään touko-elokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä
4. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
5. Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
8. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista
9. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin
10. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.
Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.
Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.

8 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättyessä ja päättyy kaksivuotisen toimikauden päättävän vuosikokouksen päättyessä.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

10 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on 1.3. alkaen seuraavan vuoden helmikuun loppuun. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Toiminnantarkastajan toimikausi on valintaa seuraava yhdistyksen tilikausi.
Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto sekä annettava yhdistyksen kokoukselle tarkastuksesta kirjallinen toiminnantarkastuskertomus.
Toiminnantarkastuskertomus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjen muuttaminen edellyttää lisäksi liiton hallituksen suostumuksen.

12 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on tehtävä kokouksessa, jossa päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Viimeisessä kokouksessa on tarvittaessa päätettävä yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävien varojen luovuttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät varat luovutetaan liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaisesti, mitä yhdistyksen viimeisessä kokouksessa on päätetty.

Hartolassa 18.8.2018